Na czym polega uzgodnienie sald na kontach księgowych?

Czym jest uzgadnianie sald?

Uzgadnianie sald kont księgowych (Accounts Reconciliation) sprowadza się do potwierdzenia poprawności salda prezentowanego na koncie księgowym. Jest to wewnętrzny, usystematyzowany proces kontrolny, przeprowadzany niezależnie dla każdego konta. Polega na krzyżowym sprawdzeniu zgodności salda księgowego z właściwymi modułami, rejestrami szczegółowymi bądź dokumentacją.

Z założenia poprawność salda na koncie powinna zostać potwierdzona przez osobę wykonującą uzgodnienie w inny sposób niż analiza zapisów na koncie. Przykładowo, dobrym sposobem na weryfikację kont należności handlowych jest zestawienie sald z raportem wiekowania należności. Dzięki temu możemy zweryfikować nie tylko saldo należności handlowych, ale także sprawdzić czy odpis na należności przeterminowane jest we właściwej wysokości.

Rekoncyliacja kont – Accounts Reconciliation

Istotną cechą procesu Accounts Reconciliation jest jego systematyczny, uporządkowany charakter. W wielu firmach weryfikacja sald księgowych jest istotnym etapem w procesie zamknięcia miesiąca.

Dla każdego konta uzgodnienie wykonywane jest zgodnie ze zdefiniowaną procedurą, precyzyjnie wskazującą czynności kontrolne jakie powinny zostać wykonane. W większości przypadków procedura uzgodnienia wymaga przedstawienia załączników i wyjaśnień dokumentujących poprawność salda na danym koncie.

Odpowiedzialność w procesie jest ściśle zdefiniowana – dla każdego konta wskazana jest nie tylko osoba wykonująca uzgodnienie, ale także pracownik sprawujący kontrolę nad właściwym wykonaniem procedur kontrolnych.

W zależności od potrzeb i możliwości firmy, rekoncyliacja kont może być wykonywana w trakcie zamknięcia miesiąca (zidentyfikowane rozbieżności są ujmowane w księgach jeszcze przed ich ostatecznym zamknięciem) lub tuż po zamknięciu ksiąg obrachunkowych.

W drugim przypadku, ewentualne błędy są uwzględniane w raportach zarządczych (jeżeli uzgodnienie kont prowadzone jest równolegle z przygotowaniem raportów menadżerskich), zaś stosowne księgowania korygujące zostaną ujęte już w ewidencji kolejnego miesiąca.

Mariusz Sumiński – Dyrektor Zarządzający. Odpowiada za ofertę produktów i usług w obszarze finansów i controllingu. Zarządza rozwojem i wdrożeniami rozwiązań FlexiSolutions. Ekspert w zakresie projektowania i wdrożeń nowoczesnych systemów IT usprawniających procesy biznesowe i dostarczających informację menadżerską na wszystkich poziomach firmy. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz studia doktoranckie w dyscyplinie Zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego.